FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन ७६/७७ 09/24/2019 - 14:12 PDF icon b.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित ऐन ७६/७७ 09/24/2019 - 13:54 PDF icon a.pdf
कालिमाटी गाउँपालिका द्वारा पारीत कार्यविधि तथा नियमावली ७५/७६ 07/11/2019 - 12:02 PDF icon २ गाउँ कार्यपालिका ‌कार्य विभाजन नियमावली.pdf, PDF icon ३ गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली.pdf, PDF icon ४ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ५ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि.pdf, PDF icon ६ करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon ७ “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५.pdf, PDF icon ८ गाउँ शिक्षा नियमावली २०७६.pdf, PDF icon ९ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon १० उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf, PDF icon ११ मेडेप संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
कालिमाटी गाउँपालिका द्वारा पारीत कार्यविधि तथा नियमावली ७५/७६ 07/11/2019 - 11:49 PDF icon १ गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणिकरण नियमावली.pdf
कालिमाटी गाउँपालिका गाउँ सभाले पारित गरेका ऐन तथा विधेयकहरु ७५/७६ 07/10/2019 - 17:51 PDF icon १ आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन.pdf, PDF icon २ न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन.pdf, PDF icon ३ विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf, PDF icon ४ सहकारी ऐन.pdf, PDF icon ६ कृषि व्यवसाय प्रबदर्द्धन ऐन.pdf, PDF icon ८ प्रकासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf, PDF icon १० गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf, PDF icon स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्सन२०७५(नमुना).pdf