FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम प्र.अ. को नाम प्र.अ. को सम्पर्क नं. विद्यालयको इमेल विद्यालयको ठेगानाsort descending विद्यालयको प्रकार छनोट विद्यालयलको तह छनोट गर्नुहोस स्थापना मिति
श्री त्रिभुवन जनता मा वि पोखरा पोखरसिंह खत्री ९८०९५६८२७४ १ नं. वडा कार्यालय सरकारी माध्यामिक
श्री श्रृजनशील मा वि झिगाने प्रकाश खत्री ९८६८६६१००४ २ नं. वडा कार्यालय सरकारी माध्यामिक
श्री शारदा जनकल्याण माध्यामीक रामपुर सल्यान विन्दुर के सी ९८५७८४४५६८ ३ नं. वडा कार्यालय रामपुर सरकारी माध्यामिक २०३४
श्री ज्ञन ज्योती मा.वि सुकेताल कासीराम वली ९८४४९७९५१६ ४ नं. वडा कार्यालय सरकारी माध्यामिक
श्री जनसेवा मा वि धाम डम्बर बहादुर थापा ९८१५५८१४२२ ४ नं. वडा कार्यालय सरकारी माध्यामिक
श्री जनता मा वि दमदुवाली खुमलाल पुन ९८६७१८७७७१ ५नं. वडा कार्यालय सरकारी माध्यामिक
श्री लक्ष्मी मा वि बलुवा पूर्ण बहादुर सुवेदी ९७४९७५३६४० ५नं. वडा कार्यालय सरकारी माध्यामिक
श्री नेपाल राष्ट्रिय मा वि काफलगैरी ललिसरा नेपाली ९८६८१६३३७० ६ नं. वडा कार्यालय सरकारी माध्यामिक
श्री नेपाल राष्ट्रिय मा वि घुइयावारी ओम प्रकाश गुप्ता ९७६७९६३८८८ ७ नं. वडा कार्यालय सरकारी माध्यामिक